Wie zijn lid

Lid van de vereniging

Lid wordt de relax-exploitant/ondernemer die een relaxbedrijf heeft. In principe alle relax-ondernemers die beschikken over een exploitatievergunning kunnen lid worden van de vereniging.
Indien geen vergunning vereist is beslist het bestuur over de aanvraag. Ook starters en zelfstandig werkenden kunnen lid zijn; ook dan beslist het bestuur over de aanvraag.
Weet ook dat er wetgeving in de maak is om een algemene vergunningplicht voor bedrijven en alleen werkenden te maken, ook voor bedrijven waar geen directe seks mogelijk is - zolas erotische massage-instituten, sm-studio's, web-cam bedrijven enz.
 
Aspirant lidmaatschap

Nieuwe leden starten met een aspirant lidmaatschap van een half jaar, daarna is het VER-lidmaatschap stilzwijgend definitief. Zijn er bezwaren van de kant van het bestuur dan kan het bestuur het aspirant-lidmaatschap in het eerste half jaar beëindigen door schriftelijke mededeling; daarover kan men zich schriftelijk bij het bestuur beroepen – het bestuur zal dan heroverwegen en een definitief besluit meedelen; er is daarna geen beroep mogelijk via bv. de algemene ledenvergadering. Die beroepsmogelijkheid is in geval van een royement aan VER-leden voorbehouden (na die periode van 6 maanden).

Bij lopende zaken vóór het aangaan van het lidmaatschap zullen we u ook van advies voorzien, maar indien daar andere middelen of actie nodig is dan informatie per telefoon of mail, dan worden die kosten extra doorberekend.

Ook startende bedrijven die een aanvraag voor de vergunning hebben lopen is het aspirant-lidmaatschap mogelijk tot de vergunning feitelijk gegeven wordt.. of afgewezen.

Contributie

Contributie en lidmaatschap lopen per kalenderjaar - 2019 =  € 1020,- (of door betaling ineens in januari € 850.-). Na een eerste half jaar kan men ook per maand betalen- (2017 = € 85.-). Indien de contributie niet (tijdig) is voldaan kan men geen aanspraken maken op basis van het lidmaatschap. Voor alléén werkenden is er een aangepaste contributie.

Bij achterstand wordt na waarschuwing een aanmaning gezonden en de wettelijke kosten in rekening gebracht. Indien men ondanks aanmaningen in gebreke blijft, wordt men aan het eind van het jaar geroyeerd. Men blijft echter over het lopende kalenderjaar de contributie-verplichting houden. Dan worden invorderingskosten en renten ook in rekening gebracht en de incassao mogelijk uit handen gegeven.

Opzegging van het lidmaatschap dient ook schriftelijk te hebben plaatsgevonden, 3 maanden voor het eind van het kalenderjaar.