WRP

De Wrp, de 'Wet regulering prostitutie en terugdringing misstanden in de seksbranche' ligt in de Eerste Kamer samen met de Novelle waarmee de tekst werd aangepast. De Commissie wilde nog antwoorden van de Minister van Justitie en Veilgheid. Die antwoorden komen niet, zo liet de Minister weten.

Er komt een nieuwe wet die een samenvoeging van de WRP, de Novelle en de nieuwe voornemens van de huidige Regering zullen bevatten. In de Planning zal dat in december aan de Kamers worden aangeboden.

Ondertussen is één element reeds eerder opgenomen: De strafbaarstelling van faciliteerders van illegaal aangeboden sekswerk. Een faciliteerder wordt dan aansprakelijk zodra er sprake is van onvergund aanbod. In de MvT staat dat niet alleen de pooier maar ook de verhuurder van OG, de providers, de boekhouder, taxichauffeur - kortom ieder die enige hulp biedt ten behoeve van de sekswerker - dan strafbaar worden. Dat treft dan direct het nu nog vrije beroep van de zg. thuiswerkers en zelfstandig opererende escort. Daar komen zware straffen op te staan.

Het is wel heel bijzonder, gezien de geschiedenis, dat men met dat voorstel de discussie over het wel/niet vergunnen en registreren van sekswerkers ook naar voren heeft gehaald, door dat in dit voorstel te vervlechten - zodat het bij de WRP-behandeling geen onderwerp meer is maar een feit... Minimaal zullen de sekswerkers die nu niet onder een vergunningenregiem vallen dus aan een vergunningplicht gebonden zijn. In de Wrp zou dan nog slechts aan de orde zijn dat niet alleen die thuiswerkers maar alle sekswerkers een persoonlijke vergunning moeten hebben...

De huidige teksten kunt u opvragen - ver.secretariaat@planet.nl