VER-lid worden

Lid worden van de VER is geen vanzelfsprekendheid voor relaxondernemers.

Immers ondernemers vinden dat ze het wel weten  - ze zijn immers ondernemer - dus waarom zou je een belangenbehartiger nodig hebben en moeten betalen. Betalen… voor wàt?

Er zijn zaken die zich simpelweg niet laten regelen door individuele ondernemers – als voorbeelden: Landelijke wet-en regelgeving; Hygiëne-eisen, Gemeentelijk beleid, Algemeen plaatselijke verordeningen, Vergunningenbeleid, Belasting-wetgeving en regelingen en-controles. Het overleg daarover met ministeries, diensten en gemeenten en natuurlijk het politiek lobbijen op al die onderwerpen.

Het gaat dus over tal van zaken waarop U gecontroleerd wordt; waarvan U afhankelijk bent en waarvan ook Uw vergunning(-behoud- en -verlenging) afhangt. Zelfs de verlening van de opting-in zou zonder VER niet tot stand zijn gekomen en had men loondienst ingevoerd. De strafbaarstelling van de klant en zelfs de Wrp zou er anders hebben uitgezien en heel wat minder gunstig. Het zijn zaken waar U individueel amper enige grip heeft; typisch iets waar gezamenlijk optreden het verschil kan maken.

Bovendien treden we op als intermediair als er problemen met de Diensten, Gemeenten of de politiek zijn als men Uw bedrijf ten onrechte niet correct behandeld. Ook indien U ergens in de procedures of Rechtszaken tegen muren op loopt kunnen we u vaak bijstaan. We kunnen geen ijzer met de handen breken maar even vaak kunnen we het verschil juist wèl maken.

Het beijveren voor een imago-verbetering; het bestrijden van vooroordelen; het aan de kaak stellen van beleid slechts geschoeid op aannames en veronderstellingen; het onbedoeld toepassen en/of misbruiken van wetgeving; het laten inzien van feiten in hun juiste licht en proportie, is uiteraard ook een van de speerpunten van het beleid van de vereniging.

De belangen zijn meestal gemeenschappelijk maar kunnen dus evenzeer slechts Uw bedrijf betreffen.

De VER informeert over de feitelijke omstandigheden terzake - onafhankelijk, zonder enige verbinding met, of verplichting aan de overheid en vrij van subsidie en daaraan verbonden verplichtingen. Voor VER-leden is veel nuttige informatie voorhanden. Maar ook bij de vereniging komt het werkgeld niet uit de lucht vallen; dat moet dus via de contributie binnenkomen (jaarlijks door de leden vast te stellen)

Als we al dat werk dus toch al doen… waarom zou U er nog geld voor moeten betalen?

Maar juist daarom is Uw lidmaatschap noodzakelijk – we moeten ‘de broek ophouden’ met middelen die uit de sector komen om ook onafhankelijk te blijven. Maar om ook te kunnen blijven spreken van een branchevertegenwoordiging is een substantiële aanhang nodig.

Meeliften is geen optie; Uw deelname is gewenst financieel en numeriek.

Massale aanmelding  zou zelfs tot restitutie van de contributie kunnen leiden aan het eind van het jaar! We zijn immers geen organisatie die een winstdoel heeft. Maar daar durven we nu nog niet aan te denken, dan zou meer dan de helft van de vergunde bedrijven ook (betaald) deel moeten nemen in de vereniging.

Voor ons is elk lid belangrijk dus ook elk nieuw lid; daarmee versterkt U de positie van de bedrijven, ook de uwe! Maar… kunnen we op U rekenen?

Aanmelden is eenvoudig: mail ver.secretariaat@planet.nl of bel 06 45 328 382 – dan maken we een afspraak voor een bezoek! Nieuwe leden bezoeken wij voor een kennismaking en dan 'praten we ze bij' over de actuele situatie.

De contributie is door de leden voor 2017 vastgesteld op € 1020.-/  € 85.- per maand/ of bij betaling ineens voor een heel jaar op € 850.-.

Elk jaar in november bepalen de leden de contributie voor het volgende jaar (de laatste 4 jaar bleef het bedrag gelijk)