EU privacywet

 

 Hoe houdt u dat bij?

    Privacy…   

Uit: VER-mOnthly 14 februari 2017

 De gegevens die u verzamelde van bijvoorbeeld de prostituees mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De privacy-wetgeving is daar ook duidelijk over. Dat klinkt simpel maar bijvoorbeeld voor de fiscus (opting-in) maakt u een kopie van het ID-bewijs, voor de administratie. En als de toezichthouder er naar vraagt laat u het hem ook even zien… Daar klopt ‘t dus al niet; u vroeg de kopie voor de fiscale afhandeling en niet voor een ander doel… Dat lijkt haarkloverij om erover te vallen maar u kunt problemen - ook nu al - simpel voorkomen.

 Na 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Het is wel de Autoriteit Persoonsgegevens die als ‘waakhond’ kan optreden.

Maar ten aanzien van de registraties moet u niet veel anders handelen dan tot nu,  maar wel zorgvuldiger. Men eist dan expliciete schriftelijke toestemming van de betrokkene. Ook al duurt het nog even: dat mag ook eerder en dat geeft u de gelegenheid ook direct een degelijke administratie bij te houden.

Leg alle gegevens vast die u van iemand heeft en zet daarbij waarom u ze nodig heeft en laat de betrokkene voor akkoord op tekenen.

Doe dat voor eind mei 2018 en dan valt er weinig te vrezen.

 Vermeldt dus dat de gegevens slechts bedoeld zijn voor uw administratie, en alleen ter inzage worden gegeven bij bv een belasting- of vergunning-controle; derhalve alleen aan bevoegde ambtenaren. Dat tot ‘de administratie’ ook behoren de gespreks-, intake- en zelfredzaamheids-notities e.d..

Handig is om dan ook op te nemen dat u – zoals verplicht in het opting-in voorwaardenpakket – géén bezoek brengt aan het opgegeven privé-adres, post zendt of contact opneemt via de gegeven telefoonnummers, tenzij daar toestemming voor gegeven is. (toestemming: ja/nee).

 Bovendien, neem op dat u ervan uitgaat dat het huidige adres juist is maar dat een verandering u direct gemeld moet worden omdat u verplicht bent over het meest recente woonadres in de administratie te beschikken. Daar heeft u dus geen enkele mogelijkheid om dat te controleren – alleen als het niet klopt bent u wel verantwoordelijk en zou het zelfs tot fiscale navorderingen kunnen leiden over inkomsten van de sekswerker (ook al rekende u telkens af via de opting-in)! Reden genoeg voor zo’n regel.

 En als u toch bezig bent: laat ook tekenen voor het eventuele gebruik van foto’s (en welke!) op internet! Tenslotte raakt dat ook de privacy. Heeft u bewakingscamera’s: vermeld de bewaartijd van de beelden.

 Nieuw is, dat de geregistreerde van u mag eisen - bv. wanneer zij bijvoorbeeld bij u stopt met werken – dat alle gegevens worden teruggegeven of vernietigd. Dan kan het zijn dat u een probleem heeft als de vergunning-eis is dat u de gegevens nog jaren daarna zou moeten bewaren…. Daar botst dan een verplichting tot terugggave/vernietiging met een vergunningseis om te moeten bewaren.

Hoe dat ècht moet worden opgelost is nog niet helemaal duidelijk. Het zou dus handig zijn op dat formulier vast op te nemen dat u de gegevens (ook na vertrek) alleen zult gebruiken indien de wet  of via vergunning-voorwaarden u dwingt en u zich houdt aan de daarvoor vastgestelde bewaartermijnen.

 Het meest handig is een ‘Privacy-formulier’ te maken wat je bij intake en latere gesprekken kunt gebruiken – dan bent u in mei 2018 automatisch Up-to-Date!

 Meer en details weten?

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-5577

 

De VER…

mag natuurlijk ook gegevens verzamelen die zij voor haar werk nodig acht maar ook dan is dat niet onbeperkt:

Leden hebben al jaren geleden bepaald dat we geen gegevens zoals adressen en telefoonnummers openbaar maken –  daar veranderd dus ook niets aan. Regelmatig wordt van ons verwacht dat we ‘even de adressen doorsturen’, bv. omdat men een fantastische aanbieding heeft – heel soms wil men er ook nog wel voor betalen: We doen dat niet – punt uit!

We zullen bij komende bezoeken of vergaderingen ook zo’n ‘privacy-formulier’ aan u voorleggen over wat we van u denken nodig te hebben en reeds verzamelden… voor u is er immers niets geheims aan!